งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้วย สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเ…

คณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. เปิดรับสมัครทุนดุษฎีบัณฑิต และทุนนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ.เพื่อการวิจัย…

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับ…

แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายและแผน (วาระพิเศษ) ในการประชุมครั้งที่ 41/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เสนอ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง โครงการวิจัยที…

แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 41/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566

ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เสนอ…

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…