งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ฉบับที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยสำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนกา…

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การบริหาร และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง องค์ประกอบ …

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงกา…

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และ สวทช.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนโครงการพัฒน…

ศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล มจพ. ประชาสัมพันธ์โครงการ “ส่งเสริมการพิมพ์หนังสือ ตำราเรียนสำหรับจำหน่ายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

ด้วยศูนย์ผลิตตำราเรียนและสิ่งพิมพ์ดิจิทัล มจพ. ประ…

สพอ. มจพ. ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ประชาสัมพั…