งานกิจการการนักศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 3 Admission ประจําปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อ เพื่อเข้าศึกษาต…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรอบที่ 2 (ทุกโครงการ) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. และ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปี 2566

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อ…

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (…