งานกิจการการนักศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่องผลการสอบคัดเลือก…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระ…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่องผลการสอบคัดเลือก…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระ…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการ รอบที่ 3 Admission ประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีวุฒิ ปวช. และ ปวส. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และปวส. ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระ…

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 3 Admission ประจําปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อ เพื่อเข้าศึกษาต…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรอบที่ 2 (ทุกโครงการ) ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. และ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…