ประชาสัมพันธ์

คณบดีและผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

กำหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 (NCTechED15) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (ICTechED10) หัวข้อเรื่อง “The New Global Megatrends and Engineering Education”

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ…

โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสต…

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. สุดปังมาก คว้า 5 รางวัลจากการประกวดหนังสั้น

ทีมนักศึกษาจากภาควิชาครุศาสตร์โยธาและภาควิชาคอมพิว…

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ที่ได้รับตำแหน่งที่สำคัญ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…