การศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (…