การศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
TCAS 4 โครงการรับตรง สําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
ประจําปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่…

ผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่องการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา แบบออนไลน์ ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศแจ้งห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ และห้องพบอาจ…

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และวุฒิ ปวส. รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่…

ผลการสอบคัดเลือก และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ผลการสอบคัดเลือก และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้ม…

กําหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงสําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจําปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่…