การศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (…

รายละเอียดโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มจพ. ประจำปีการศึกษา 2567

แจ้งเปลี่ยนวันสัมภาษณ์ รอบ Portfolio จากเดิมวันเสา…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับ…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระ…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่องผลการสอบคัดเลือก…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระ…

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่องผลการสอบคัดเลือก…