การศึกษา

รายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 3 ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่…

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (สอบแบบออนไลน์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมระหว่างวันที่ 9 – 21 พฤษภาคม 2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (สอบแบบออนไล…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ประกาศผลการสอบคัดเ…