สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำนักงานคณบดี  เป็นหน่วยงานในสายสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  มีหัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบ  ภายใต้การกำกับดูแลของรองคณบดีและคณบดี  สำนักงานคณบดีมีบทบาทหน้าที่การดำเนินการด้านงานธุรการ  และอำนวยการด้านการจัดการศึกษา  เป็นฐานข้อมูลด้านการบริหาร  การติดต่อประสานงาน  รวมทั้งอำนวยการงานบริการอื่น ๆ  เพื่อให้ภารกิจของคณะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายในสำนักงานคณบดีประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ 
1. งานบริหารและธุรการ
2. งานคลังและพัสดุ
3. งานบริการการศึกษา
4. งานนโยบายและแผน
5. งานบริการวิชาการและวิจัย
6. งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
7.งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
โดยแต่ละหน่วยงานจะมีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ

ปรัชญา   :  พัฒนาคน  พัฒนางาน  บริการเยี่ยม

ปณิธาน   :   เสริมสร้างคนและผลงานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  รวดเร็ว  ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการทุกระดับ

วิสัยทัศน์  :  เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ตอบสนอง
                     พันธกิจของคณะ

พันธกิจ   :   ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้บริการ
                     แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ของคณะดำเนินงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. อำนวยการด้านงานสารบรรณ ประชาสัมพันธ์  การประชุมและพิธีการ  การเจ้าหน้าที่  การคลังและพัสดุ
 2. อำนวยการด้านสาธารณูปโภค อาคารสถานที่และยานพาหนะ
 3. อำนวยการด้านการเรียนการสอน กิจการนักศึกษา  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 4. อำนวยการด้านการบริการทางวิชาการ โครงการความร่วมมือและงานวิจัย
 5. เป็นแหล่งบริการสื่อโสตทัศนศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ
 6. ดำเนินการด้านการจัดทำคำของบประมาณ การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ  การรายงานและการติดตาม
  ประเมินผลการดำเนินงาน
 7. ดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา
 8. เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของคณะให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
 9. สนับสนุนด้านอื่น ๆ ตามพันธกิจของคณะ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คุณเมลดา กลิ่นมาลี
emailmerada.k@fte.kmutnb.ac.th