งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

นายวีระเชษฐ์  มะแซ (หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง  : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3227
e-mail  : charlie.v@fte.kmutnb.ac.th

นายประจักษ์เวช  ดีวี
ตำแหน่ง
  : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์
  : 02-555-2000 ต่อ 3227
e-mail  : prajakwech.d@fte.kmutnb.ac.th

นายเขมวันต์  จันทรังษี
ตำแหน่ง  : นักวิชาการช่างศิลป์
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3227
e-mail  : khemmawan.c@fte.kmutnb.ac.th


นางสาวกณิตา  กลนาม
ตำแหน่ง  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
  : 02-555-2000 ต่อ 3217
e-mail  : kanita.k@fte.kmutnb.ac.th

นายอนัณ   เนตรเจริญ
ตำแหน่ง  : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์
  : 02-555-2000 ต่อ 3217
e-mail  : arnan.n@fte.kmutnb.ac.th

งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานย่อย คือ

 1. หน่วยสารสนเทศ
 2. หน่วยประชาสัมพันธ์

โดยแต่ละหน่วยงานมีภารกิจรับผิดชอบดังนี้
หน่วยสารสนเทศ

 • บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • ติดตั้งและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
 • บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโสตทัศนูปกรณ์
 • ควบคุม จัดเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับงานประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
 • กำหนดนโยบายและจัดทำแผนในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและฐานข้อมูลกลางของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ดูแลและจัดทำเว็บไซต์เพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะ
 • ดูแล บำรุงรักษาและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้งานภายในคณะ
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ของคณะทั้งหมด
 • พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
 • บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาโปรแกรมที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์

หน่วยประชาสัมพันธ์

 • บันทึกภาพนิ่ง การประชุม การอบรม การสัมมนา ภาพกิจกรรมโครงการต่างๆ ของคณะ
 • จัดทำ “สารประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” เพื่อส่งต่อให้งานสารสนเทศ เผยแพร่ที่เว็บไซด์คณะและส่งผ่านอีเมลของบุคลากรในคณะ
 • จัดทำสื่อนำเสนอ (Presentation Media) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น งานเกษียณอายุ, งานสัมมนาคณะและงานต้อนรับผู้เยี่ยมชมคณะ เป็นต้น
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่างๆ ตามที่คณะมอบหมาย
 • คัดเลือกภาพกิจกรรมคณะ ส่งต่อให้หน่วยสารสนเทศนำขึ้นระบบสารสนเทศของคณะ
 • คัดเลือกภาพกิจกรรมคณะ ส่งต่อให้กับหน่วยงานภายนอกคณะ อาทิเช่น งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, กองกิจการนักศึกษา, ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ และสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกอื่นๆ
 • ดูแล บำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น  กล้องถ่ายภาพ, เครื่องฉายมัลติมีเดีย เป็นต้น
 • ผลิตภาพถ่ายเพื่อประกอบงานวิจัยและตำราวิชาการ
 • ออกแบบ  หนังสือและปกหนังต่างๆ
 • ออกแบบป้ายเวทีประชุมวิชาการต่างๆ งานอบรม  งานสัมมนา ป้ายไวนิลตัวหนังสือ  โปสเตอร์ บัตรเชิญ นามบัตร โลโก้  นิทรรศการ และชิ้นงานต่างๆ
 • ผลิต/และจัดทำ  หนังสือและปกหนังสือต่างๆ ป้ายเวทีประชุมวิชาการต่างๆ การอบรม การ สัมมนา ป้ายตัวหนังสือ  โปสเตอร์ บัตรเชิญ นามบัตร โลโก้  นิทรรศการ ตัดสติกเกอร์ และชิ้นงานต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาในชิ้นงานแก่อาจารย์ และนักศึกษา ในด้านศิลปการออกแบบ