งานบริหารและธุรการ

งานบริหารและธุรการ

นางชวนชม  สิบพันทา (หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง  : บุคลากร
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3271
e-mail  : chunchom.s@fte.kmutnb.ac.th

นางสาวพรฤดี  สุละพาน
ตำแหน่ง  : บุคลากร
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3271
e-mail  : pornreudee.s@fte.kmutnb.ac.th


นางสาวศิริพร  ยางสวย
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3201
e-mail  : siriporn.y@fte.kmutnb.ac.th

นางสาวสุภาพร  เซ่งไพเราะ
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3273
e-mail  : supaphon.s@fte.kmutnb.ac.th

นางภคสมณฑ์ อุชชิน
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3273
e-mail  : pakasamon.u@fte.kmutnb.ac.th

นางธัญกมล มากนาคา
ตำแหน่ง  : พนักงานบริการ
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3202
e-mail  : tankamon.mnk@gmail.com

นายนันทวัตร ภัสดา
ตำแหน่ง  : พนักงานสถานที่
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3273
e-mail  : nanthawat.p@fte.kmutnb.ac.th

หน่วยเลขานุการผู้บริหาร :

 • ตรวจเอกสารแฟ้มเข้า-ออกของคณบดี-รองคณบดี
 • รับ-ต่อโทรศัพท์
 • รับ-ส่งโทรสาร  
 • งานวิเทศสัมพันธ์
 • ดูแล-ประสานงานนักเรียนทุนต่างประเทศ

หน่วยสารบรรณ :

 • ตรวจสอบ/สแกนเอกสาร 
 • ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอก
 • เสนอแฟ้มต่อผู้บังคับบัญชา
 • ออกเลขที่หนังสือ ตลอดจนคัดแยกจดหมาย/พัสดุ   

หน่วยการเจ้าหน้าที่ :

 • บรรจุ-โอน-ย้าย-ลาออก
 • การประเมินเลื่อนเงินเดือน
 • การขอกำหนดตำแหน่ง-เลื่อนระดับ
 • งานปรับวุฒิ-เพิ่มวุฒิ
 • งานขออนุมัติลาศึกษา-อบรม-สัมมนา-ประชุม-ดูงาน-วิทยากร-คณะกรรมการ-ที่ปรึกษา-ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศพร้อมแจ้งการออกเดินทางและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
 • งานตรวจเช็ควันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน