งานบริการวิชาการและวิจัย

งานบริการวิชาการ

งานวิจัย

หน่วยทดสอบและประเมินผลสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นหน่วยทดสอบและประเมินผลสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ (KMUTNB Certification Body) มจพ.สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์  แบ่งออกเป็น 6 สาขาอาชีพ ดังนี้

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & Application)
สาขาเอนิเมชัน (Animation)
สาขาบริหารโครงการสารสนเทศ  (Project Management )
สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security)
สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านวิชาชีพครู งานวิจัย และงานบริการวิชาการต่างๆ ที่นำเอาศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูและด้านวิศวกรรมมาบูรณาการ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด