งานบริการวิชาการและวิจัย

งานบริการวิชาการและวิจัย

นางกนกภัทร  คูพิพัฒน์ไพศาล (หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3276
e-mail  : kanokpat.k@fte.kmutnb.ac.th

นางธิภาภัทร  บุญยะผลานันท์
ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3221
e-mail  : tipapat.a@fte.kmutnb.ac.th

นางสาววลัยพร  ยอดคำมี
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3221
e-mail  : walaiporn.y@fte.kmutnb.ac.th

ภารกิจของงานวิจัย 

 • ดำเนินงานด้านทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
 • ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
 • จัดทำการขอรับเงินสมนาคุณบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือข่าวสารต่าง ๆ ด้านงานวิจัย
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
 • ประสานงานการจัดทำเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 • จัดทำโครงการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ

ภารกิจของงานวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 • จัดทำวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีละ 3 เล่ม

ภารกิจของงานบริการวิชาการ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบเสนอโครงการบริการวิชาการ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้บริการทดสอบ (งานการค้า)
 • จัดทำแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
 • จัดทำรายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม

ภารกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา

 • จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ CUPT-QA
 • ดำเนินงานด้านการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหลักสูตร
 • บันทึกข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาลงในระบบ CHE-QA ของ สกอ. ทางออนไลน์
 • จัดทำรายงานการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง RA.F, RMP.F และ RM.F
 • จัดทำรายงาน ปค.4, ปค,5 และแบบประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน
 • จัดทำแผนการดำเนินการการจัดการความรู้
 • จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีละ 1-2 เรื่อง
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้