งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์  ใจเจริญ (หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3272
e-mail  : rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th


นางปะนะรี  ปัญญาชีวิตา
ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3226
e-mail  : panaree.p@fte.kmutnb.ac.th

นายสุกฤต  อุจะรัตน
ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3272
e-mail  : sukrit.u@fte.kmutnb.ac.th

นางสาวพีรยาภรณ์ สุละพาน
ตำแหน่ง  : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3226
e-mail  : peerayaporn.s@fte.kmutnb.ac.th

ข้อบังคับ/ประกาศ/มติ/ระเบียบ

ประกาศเกณฑ์ โครงการพิเศษ
การเก็บเงินและค่าธรรมเนียม

การจัดสรรและเบิกเงิน