ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เชิญชวนทุกคนร่วมทำกิจกรรม 5 ส ในยุค New Normal


KMUTNB_news_2021-09-15_14-45_39
KMUTNB_news_2021-09-15_14-46_01
KMUTNB_news_2021-09-15_14-45_48
KMUTNB_news_2021-09-15_14-46_18
KMUTNB_news_2021-09-15_14-46_36
KMUTNB_news_2021-09-15_14-45_39 KMUTNB_news_2021-09-15_14-46_01 KMUTNB_news_2021-09-15_14-45_48 KMUTNB_news_2021-09-15_14-46_18 KMUTNB_news_2021-09-15_14-46_36

กิจกรรม 5 ส. “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ประจำปี 2564  

โดยทำความสะอาดโต๊ะทำงานและภายในอาคารสำนักงาน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์

โดยรอบเพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสะอาดปลอดภัย

จากไวรัสโคโรนา 20191(COVID-19) ในวันที่มาทำงานในระหว่างวันที่  13 – 23 ก.ย. 64 เวลา 09.00-15.00 น.(ในวันที่มาทำงาน)

เอกสารเก่า ข้อสอบเก่า รวบร่วมไว้ที่ภาควิชาหรือสำนักคณบดี