กิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา

รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริกา…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม …

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม …

นักศึกษาครุศาสตร์โยธา เรียนรู้การออกแบบและใช้งานอาคารเขียว เพื่อสร้างเมืองอย่างยั่งยืน

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา! [8 ก.พ. 2567] นำนักศึกษาชั้น…

ประชุมชี้แจงและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2567

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม…

มจพ. หนุนเครือข่ายวิจัยระบบรางไทยเดินหน้าสานความร่วมมือระดับภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒ…