กิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทย อาซานุมะ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

Memorandum of Understanding (MoU) เมื่อวันที่ 28 ม…

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานคณะ

รองศาสตรจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะคร…

ประชุมชี้แจงและลงนามทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…