กิจกรรมคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษาฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และตัวแทนอาจารย์ภ…