กิจกรรมคณะ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโล…

การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ NCtechED14 และ ICtechED9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 หลังจากพิธีเปิดการประช…

พิธีเปิดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ …

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาส…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสต…