ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันพัฒนาบุคลากร (AMA)


KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_36
KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_57
KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_40
KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_44
KMUTNB_news_2021-09-17_13-48_00
KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_48
KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_51
KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_54
KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_36 KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_57 KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_40 KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_44 KMUTNB_news_2021-09-17_13-48_00 KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_48 KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_51 KMUTNB_news_2021-09-17_13-47_54

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากร  สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำโดย ผู้อำนวยการ พรพจน์ คงสงค์   และคณะ  ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  อาทิเช่น ครูฝึกในสถานประกอบการ  การออกแบบชิ้นส่วนทางกลสำหรับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์   ระบบฝังตัวและ IOT และการพัฒนาเวปสำหรับใช้งานในระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์  ผลจากการหาความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะนำไปสู่การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และจะมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงานเป็นหลักสูตรแรกที่จะเริ่มดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2564 นี้  ภายใต้การดำเนินโครงการของศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการวิชาการและจัดฝึกอบรมของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  รวมทั้งจะขยายผลจัดหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ ในอนาคตต่อไป