ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี


โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประจำปีการศึกษา 2565

– หลักสูตร 5 ปี  (รับผู้จบ ม.6, ปวช.)

– หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ม.6, ปวช.)

– หลักสูตรเทียบโอน (3 ปี) (รับผู้จบ ปวส.)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th/

สอบถามเพิ่ม Facebook : งานบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.