ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

KMUTNB_news_2021-09-29_09-01_34
KMUTNB_news_2021-09-29_09-01_51
KMUTNB_news_2021-09-29_09-01_44
KMUTNB_news_2021-09-29_09-01_47
KMUTNB_news_2021-09-29_09-01_54
KMUTNB_news_2021-09-29_09-01_34 KMUTNB_news_2021-09-29_09-01_51 KMUTNB_news_2021-09-29_09-01_44 KMUTNB_news_2021-09-29_09-01_47 KMUTNB_news_2021-09-29_09-01_54

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

รอบปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  ประกอบด้วย คณะกรรมการ 

1) รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ ประธาน

2) ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ กรรมการ 

3) ผศ.ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์ กรรมการ 

4) นายภาศกร พันธ์ุรอด เลขานุการ

และเข้ารับฟังรายงานผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์