ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า โอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_41
KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_49
KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_52
KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_47
KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_44
KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_38
KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_41 KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_49 KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_52 KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_47 KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_44 KMUTNB_news_2021-10-06_11-58_38

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และตัวแทนอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.45 – 14.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและตัวแทนอาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า พร้อมด้วยคุณกิตติ เจริญวิทิตกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรมและผู้สนับสุนนคณะ เข้าแสดงความยินดีกับ
คุณศุภชัย   เอกอุ่น ศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 15