ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สอบแบบออนไลน์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (สอบแบบออนไลน์)

ระดับปริญญาตรี คณะครุศาศาสตร์อุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564

 – ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

 – ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  Update !!!!

 – ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

 – ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  Update !!!

หมายเหตุ
1. อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ ควบคุม ดำเนินการสอบเองตามความเหมาะสม
2. รายวิชาที่ไม่มีสอบในตารางให้อาจารย์ผู้สอนประสานกับนักศึกษา ทราบถึงการวัดผลและประเมินผลของวิชา