ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการอบรมเรื่อง“จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” 

โครงการอบรมเรื่อง  “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” 

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-16.00 น.

อบรมแบบออนไลน์ด้วย โปรแกรม ZOOM 

ลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564   

รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน เท่านั้น  

 

*** อบรมได้ใบ Certificate เพื่อประกอบการส่งผลงานตีพิมพ์และกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ