ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 หัวข้อเรื่อง “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร”

ด้วยภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี…

โครงการฝึกอบรม “การเขียนแบบอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Autodesk Fusion 360” ให้แก่บุคลากรสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา สปป.ลาว

โครงการฝึกอบรม “การเขียนแบบอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม A…

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2564 (สาขาการศึกษา)

นายธาดา จันตะคุณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเท…