ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา

ด้วยศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดจ…

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาคณะที่ได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ …

นักศึกษาครุศาสตร์โยธา เรียนรู้การออกแบบและใช้งานอาคารเขียว เพื่อสร้างเมืองอย่างยั่งยืน

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา! [8 ก.พ. 2567] นำนักศึกษาชั้น…

มจพ. หนุนเครือข่ายวิจัยระบบรางไทยเดินหน้าสานความร่วมมือระดับภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒ…

ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด THAILAND GREENMECH CONTEST 2024

📢ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ…

รายละเอียดโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่อง ผลการสอบคัดเลือ…