ประชาสัมพันธ์

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสา…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงยินดีกับศิษย์เก่าของคณะทุกท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ศ.ดร.สุชา…

โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”

โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภ…

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากโครงการความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565…

สำนักวิจัยฯ มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…