ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำสำหรับครูช่าง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำสำหรับครูช่าง

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/VKWrXd8zSxeHuNNt6