ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปี 2566

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ หลักสูตรเทียบโอน (TTP)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (TM)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (TT)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (TE-Pow)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (TE-Elec)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (TEE-Pow)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (TEE-Elec)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม หลักสูตรเทียบโอน (TTE-Pow)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม หลักสูตรเทียบโอน (TTE-Elec)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี) (CEE)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทียบโอน (TCT)