ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)
การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการรับรับตรงสอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาดังนี้

  1. 02301 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R)
  2. 02303 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (TTE-Pow.-R)
  3. 02305 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (TTE-Elec.-R)
  4. 02311 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP – R)

โดยขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปี 2566