ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสมนาคุณผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์