ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566