Month: กรกฎาคม 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแล…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี 1 และจ้างเหมาจัดทำฐานอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงกา…

กสศ.เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อแนะนำโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” และหารือแนวทางการดูแลนักศึกษาทุน

      เมื่อวันที่ 30 มิถุ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อตัวอักษรอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๕๒ และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๔๔ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…