ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยสำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์
ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 30,000.00 บาท ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
ทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Bangkok.go.th/bangkokeducation เมนู “ข่าวสาร” เมนูย่อย “ข่าวทุนวิจัย/อบรม” ส่งที่สำนักการศึกษาพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ภายในวันที่
31 มกราคม 2567