ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 440 และ 449

อัตราเงินเดือน 33,660 บาท สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567

ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 52 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันเวลาราชการเท่านั้น