Month: มกราคม 2024

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต…

ประกวดร่าง TOR รายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น ๗ อาคาร ๕๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและอุตสาหกรรม ห้อง ๕๐๘ ๕๐๙ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ชุดจำลองทางอุตสาหกรรม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการ ระบบแม่ข่ายจัดการบทเรียนจำลองด้านระบบความปลอดภัยและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบจัดการเรียนรู้สำหรับการเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ระบบนิเทศการสอนแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ศูนย์บริการการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ชั้น 7 อาคาร 52 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพ…