ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_1
LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_2
LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_3
LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_5
LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_6
LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_4
LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_7
LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_1 LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_2 LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_3 LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_5 LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_6 LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_4 LINE_ALBUM_MOU ไร้ท์แมน_240327_7

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด โดยมี ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามร่วมกับ นางสาวสุภาพรรณ ชื่นพิมล กรรมการบริหาร บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด พร้อมด้วย รศ.ดร.ศักดา     กตเวทวารักษ์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา ร่วมลงนามเป็นพยาน ในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันพัฒนาความสามารถและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างกัน สร้างความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ