Day: 3 เมษายน 2024

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา

รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริกา…

คณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. เปิดรับสมัครทุนดุษฎีบัณฑิต และทุนนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ.เพื่อการวิจัย…

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ รายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรายการ จ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(อาคาร ๕๒) และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพั…