ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา

LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_17
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_16
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_15
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_14
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_13
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_12
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_11
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_10
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_8
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_7
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_6
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_5
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_4
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_3
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_2
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_1
LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_17 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_16 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_15 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_14 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_13 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_12 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_11 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_10 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_8 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_7 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_6 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_5 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_4 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_3 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_2 LINE_ALBUM_อบรมสมรรถนะ_240403_1

รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด “โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูเพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา”ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 216-217 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ควบคู่กับรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเขียนแผนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาของอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปรับองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาในรายวิชาทางด้านการศึกษาให้เข้ากับบริบทการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้รายเทอมสำหรับรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอน ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่จะออกฝึกสอนซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร ควบคู่กับการทบทวนความรู้ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์