งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า…

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์กับองค์การยูเนสโก (UNESCO)

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อข…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ …

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินความพร้อมทางธุรกิจและรวบรวมบัญชีนวัตกรรม

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอเชิญเ…

บัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจาก วช.

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์น…

คณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ.เปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. ประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ.เพื่อการวิจัย…

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี มจพ. ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน MKCFครั้งที่ 6

ด้วยศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ สำนักงานอธิการบดี มจพ…