กิจกรรมคณะ

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญา ฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อขอรับรองในสาขาเครื่องกล

        &n…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ร็อคเดล กรุ๊ป จำกัด (ROCKDALE GROUP COMPANY LIMITED)

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่าย…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)”

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื…

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงบประมาณที่มาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565  ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกร…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดสัมมนาวิชาการ “เปลี่ยนยาก เป็นง่าย.. เขียนงานอย่างไรให้คะแนนสุดปัง”

ภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมกับศูนย์บูรณาการวิชาชีพ คณ…