ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง สนับสนุนโครงกา…

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยา…

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม “โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประชุมวิชาการ”

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสต…

แจ้งผลการเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา และเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษา มจพ.

ด้วย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง แจ้ง…

แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ตามที่ สถาบัน Times Higher Education ได้จัดทำแบบสอ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยภาควิชาครุศาสตร์โยธา รหัสองค์กรแม่ข่าย 5008 (สภาวิศวกร) จัดอบรมเรื่อง “แนวทางการออกแบบและควบคุม งานถนน”

🔆🟣 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยภาควิชาครุศาสตร์…