ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ประจำปี 2563 และ 2564

LINE_ALBUM_ดีเด่น2563 2564_220223_3
LINE_ALBUM_ดีเด่น2563 2564_220223_2
LINE_ALBUM_ดีเด่น2563 2564_220223_0
LINE_ALBUM_ดีเด่น2563 2564_220223_1
LINE_ALBUM_ดีเด่น2563 2564_220223_3 LINE_ALBUM_ดีเด่น2563 2564_220223_2 LINE_ALBUM_ดีเด่น2563 2564_220223_0 LINE_ALBUM_ดีเด่น2563 2564_220223_1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายวิชาการ ประจำปี 2563
นางศิริรักษ์ สุขสุด ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2563
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค ภาคคอมพิวเตอรศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายวิชาการ ประจำปี 2564
นางสาวธัชพรรณ กลิ่นเมธี สำนักงานคณบดี ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2564
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564