ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี

LINE_ALBUM_mou เทศบาลเมืองเพชรบุรี_๒๒๐๓๐๔_2
LINE_ALBUM_mou เทศบาลเมืองเพชรบุรี_๒๒๐๓๐๔_3
LINE_ALBUM_mou เทศบาลเมืองเพชรบุรี_๒๒๐๓๐๔_0
LINE_ALBUM_mou เทศบาลเมืองเพชรบุรี_๒๒๐๓๐๔_1
LINE_ALBUM_mou เทศบาลเมืองเพชรบุรี_๒๒๐๓๐๔_2 LINE_ALBUM_mou เทศบาลเมืองเพชรบุรี_๒๒๐๓๐๔_3 LINE_ALBUM_mou เทศบาลเมืองเพชรบุรี_๒๒๐๓๐๔_0 LINE_ALBUM_mou เทศบาลเมืองเพชรบุรี_๒๒๐๓๐๔_1

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้งสี่แห่งให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ยกระดับให้เป็นโรงเรียนดีสี่มุมเมือง พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระปรางค์
ชั้น 3 เทศบาลเมืองเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565  


ในพิธีลงนามครั้งนี้  มีสถาบันการศึกษาร่วมลงนามพร้อมกันอีก 5 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี,
วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล 2 จังหวัดเพชรบุรี,
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม