Month: เมษายน 2022

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหา…

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหา…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ …

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เ…

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (สอบแบบออนไลน์) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมระหว่างวันที่ 9 – 21 พฤษภาคม 2565

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (สอบแบบออนไล…

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินความพร้อมทางธุรกิจและรวบรวมบัญชีนวัตกรรม

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ขอเชิญเ…

บัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ทุนวิจัยจาก วช.

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์น…