ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_11
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_20
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_16
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_15
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_13
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_12
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_14
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_4
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_6
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_5
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_7
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_9
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_8
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_10
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_17
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_18
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_19
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_3
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_0
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_1
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_2
LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_11 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_20 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_16 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_15 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_13 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_12 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_14 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_4 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_6 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_5 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_7 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_9 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_8 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_10 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_17 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_18 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_19 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_3 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_0 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_1 LINE_ALBUM_MOU ภาคโยธาวันนี้_220309_2

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
และ ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับ นายทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และการออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์    

พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะ 208 ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565