ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร 5 ปี 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ