Month: พฤษภาคม 2022

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาส…

รายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสต…

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์กับองค์การยูเนสโก (UNESCO)

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อข…

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 3 ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่…

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสา…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงยินดีกับศิษย์เก่าของคณะทุกท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ศ.ดร.สุชา…