ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สพอ. มจพ. ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://project.enconfund.go.th หรือ ตาม QR Code ด้านล่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ