Month: มิถุนายน 2022

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบบนิเทศการสอนออนไลน์แบบความจริงเสมือนอิมเมอร์สซิฟ จำนวน 1 ระบบ)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 704 จำนวน 1 งาน)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบันทึกสื่อการสอนออนไลน์ จำนวน 1 งาน)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 52 จำนวน 1 งาน)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดอุปกรณ์ห้องประชุมออนไลน์และห้องเรียนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดทดสอบแบบไม่ทำลายในงานวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ชุด)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชุดทดลองกล้องประมวลผลสำหรับงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…