Month: สิงหาคม 2022

คณาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในแขนง Engineering & Technology/Electrical & Electronic Engineering

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ…

สัมมนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน เพื่อรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ตามหลักธรรมาภิบาล”

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตส…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร ๕๒) และอาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหา…

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต…

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจประเมินคุ…