ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สมศ. ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.onesqa.or.th/สื่อสารองค์กร/งานวิจัย ส่งได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565