Month: กันยายน 2022

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ไ…

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อยอดเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio เข้าศึ…

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง 603 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง