ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการบันทึกสื่อการสอนออนไลน์ จำนวน 1 งาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือโทร 0-2555-2000 ต่อ 3254, 3255