Day: 21 พฤศจิกายน 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (…

กำหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 (NCTechED15) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (ICTechED10) หัวข้อเรื่อง “The New Global Megatrends and Engineering Education”

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ…

โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสต…