ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การบริหาร และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การบริหาร และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565